Melting an ice ball applying a hot steel ball – radical

Melting an ice ball using a hot metal ball

Melting an ice ball employing a sizzling metallic ball – natural